Prawo karne

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa karnego (w tym karnego-gospodarczego) i karno-skarbowego oferujemy m.in. następujące usługi:

 • pomagamy klientom na początkowym etapie postępowania przygotowawczego, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania

  (Policję, prokuratora)

  w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy

  (np. przesłuchanie w charakterze podejrzanego)

  ;

 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w toku czynności podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym

  (m.in. bronimy w trakcie posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, posiedzeń w sprawie rozpoznania zażalenia na tymczasowe aresztowanie)

  ;

 • bronimy klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji;
 • podejmujemy się obrony skazanych w sprawach przed Sądem Najwyższym (m.in. na skutek wniesionej kasacji czy skargi o wznowienie postępowania);
 • dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania dobrego dla klienta rozstrzygnięcia, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętą linią obrony;
 • udzielamy porad prawnych prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności czy skazania bez rozprawy;
 • reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za oczywiście niezasadne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności;
 • reprezentujemy również klientów pokrzywdzonych przestępstwami przed organami ścigania, jak również przed sądami powszechnymi (np. jako pełnomocnicy oskarżycieli prywatnych, posiłkowych);
 • udzielamy porad prawnych we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem postępowań karnych gospodarczych oraz postępowań karno-skarbowych, w zakresie   ograniczenia   ryzyka   przestępstw   gospodarczych, tj.: niegospodarności, odpowiedzialności   karno-skarbowej   członków zarządu   spółek   kapitałowych,   przestępstw   przeciwko   wierzycielom; przestępstw  przekupstwa  menedżerskiego.